Muốn cấp trên của mình xem công việc thì làm thế nào?


Khi anh/chị tạo công việc, mặc định trong mục người tham gia sẽ tự động hiển thị tên của cấp trên có quyền cao nhất và cấp trên trực tiếp của người tạo việc.

Như vậy cấp trên có thể theo dõi được công việc mà nhân viên dưới quyền tạo 


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận