Lưu ý khi Setup lịch chăm sóc


CHU KỲ THÁNG TÍNH THEO


1-7 TUẦN 1


8- 14 TUẦN 2


15-21 TUẦN 3


22-28 TUẦN 4


20-31 TUẦN 5


NGÀY SẼ TÍNH THEO LỊCH HIỂN THỊ HIỆN TẠI 


Ngày bắt đầu và ngày kết thúc : sẽ không có tác dụng chặn khoảng sinh ra lịch chăm sóc


mà sẽ sinh theo tháng chọn ( tuần của tháng đó)


Giải thích lại Lịch chăm sóc:


1. Tuần sẽ tính như sau:


+ tuần 1: 1 -> 7


+ tuần 2: 8 -> 14


+ tuần 3: 15 -> 21


+ tuần 4: 22 -> 28


+ tuần 5: 29 -> (30 hoặc 31)


2. Thứ tính trong lịch chăm sóc sẽ tính theo lịch bình thường.


3. Ngày bắt đầu & Kết thúc của 1 KH sẽ ko sử dụng để giới hạn sinh ra lịch chăm sóc nữa.


4. Số lần chăm sóc sẽ tính khi nhân viên đã check in và check out hoặc hoàn thành 1 lịch thì sẽ tính là 1 lần .


5. Lịch chăm sóc sẽ bắt đầu sinh ra khi nhân viên tạo lịch theo setup thứ, tuần.


6. Lịch chăm sóc sẽ ko sinh ra khi:


+ Số lần thành công (đã check in và check out hoặc hoàn thành) của lịch = số lần theo setup lịch chăm sóc.


+ Nhân viên bấm dừng lịch chăm sóc trong chi tiết lịch chăm sóc


+ Xóa lịch chăm sóc đã tạo


Chú ý: Lịch chăm sóc sẽ sinh ra mãi mãi nếu ko xảy ra một trong các trường hợp ở mục 6.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận