Làm thế nào tôi có thể thêm được hình thức giao hàng khi tạo đơn hàng?


 Bạn có thể thêm trường hình thức giao hàng trong mục Cài đặt => Chọn Định nghĩa dữ liệu tab Đơn hàng

Nhấn Thêm mới à nhập tên thuộc tính là hình thức giao hàng rồi chọn dạng dữ liệu dạng select list và nhập 2 option name là shipper và bưu điện à ấn lưu


Theo đó khi thêm mới đơn hàng bạn có thể dễ dàng lựa chọn phương thức giao hàng phù hợp cho đơn hàng đó.

Thao tác tương tự nếu muốn thêm các trường thông tin khác trong đơn hàng nhé.

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận