Làm sao xoá thư nội bộ mà nhân viên đã nghỉ việc tài khoản đã xoá tạo ra


Người có quyền xoá thư nội bộ: phải là người tạo ra thư nội bộ đó

Trường hợp nhân viên tạo thư nội bộ đã nghỉ và tài khoản đã bị xoá, anh/chị có thể khôi phục lại tài khoản đã xoá đó để đăng nhập xoá những thư nội bộ mà nhân viên đó trước đây đã tạo.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận