Làm sao để xem được người bán hàng xuất sắc


1. Để xem được  người bán hàng xuất sắc trước hết phải có quyền " Người bán hàng xuất sắc"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5_2/ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%C3%A1n_h%C3%A0ng_xu%E1%BA%A5t_s%E1%BA%AFc_1.png

2. Sau khi đã được phân quyền Anh/ chị vào phần Bán hàng (F4) , chọn  mục " Người bán hàng xuất sắc"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5_2/ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%C3%A1n_h%C3%A0ng_xu%E1%BA%A5t_s%E1%BA%AFc_2.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận