Làm sao để nhân viên có thể tạo phiếu xuất kho?


Để nhân viên tạo được phiếu xuất kho trên hệ thống Getfly, anh/chị thao tác lần lượt như sau:

1. Phân quyền có quyền " Thêm" và " Truy cập" ở quyền " Xuất kho" trong bảng phân quyền


2. Anh/ chị phải cho các bạn là người liên quan trong  các kho

Để thao tác thêm các bạn vào người liên quan trong kho, quy trình thao tác như sau:

- Vào màn hình danh sách kho, click vào hình cái bút ( chỉnh sửa)


- Thêm các bạn nhân viên khung " Người liên quan"- Ở mục " Ai được quyền tạo yêu cầu xuất kho" chọn " Tất cả"


Sau đấy nhấn " Cập nhật" để lưu kết quả vừa thiết lập


Sau khi lưu thiết lập xong thì các bạn đủ quyền và liên quan trong  kho sẽ tạo được phiếu xuất kho theo kho tương ứng.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận