KHi upload khách hàng từ file excel lên hệ thống, gắn cho người phụ trách khách hàng thì có notification cho người phụ trách biết không?


KHi upload khách hàng từ file excel lên hệ thống, gắn cho người phụ trách khách hàng thì  người phụ trách KH đó có nhận được notification thông báo.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận