Khi thêm khách hàng từ Fanpage vào CRM và gắn người phụ trách khách hàng luôn thì người phụ trách có nhận được notification không?


Khi thêm mới khách hàng từ facebook fanpage và giao cho người phụ trách thì người phụ trách không nhận được notification thông báo.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận