Khách hàng trả lời email tôi gửi từ trên hệ thống ,thì email đó hiển thị ở mục nào trên getfly

Marketing - Email

321 lượt xem

27/01/2018

Khách hàng trả lời email  gửi từ trên hệ thống ,thì anh chị vào hộp thư đến của email của anh chị để kiểm tra, trên hệ thống chưa hỗ trợ phần này.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan