Khách hàng giới thiệu khách hàng trên GetFLy ghi nhận ra sao?


Các cách ghi nhận người giới thiệu khách hàng:

CÁCH 1:
Khi thao tác thêm tay từng khách hàng


CÁCH 2:
Khi upload khách hàng từ file excel => nhập vào cột người giới thiệu MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT của người giới thiệu KH / nhân viên đã có trên hệ thống


Nếu là Khách hàng giới thiệu khách hàng -> vào chi tiết của KH lấy MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Nếu là Nhân viên giới thiệu khách hàng -> vào phần quản lý người dùng lấy MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT


CÁCH 3: 

Ghi nhận người giới thiệu qua Optinform


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận