Kết nối tổng đài Epacific


1. Báo phòng sáng tạo để mở module call tích hợp theo hướng của tổng đài Epacific

2. Xin thông tin cấu hình từ tổng đài

- API_KEY: xxx

- API_SECRET: xxx

- Domain: xxx (ví dụ: gly001.getfly, epf001.xxxxx .....)

- Địa chỉ websocket: wss://sbcwrtchcm.ccall.vn:8080 (hoặc wss://sbcwrtchn.ccall.vn:8080)

- Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi: https://api.ccall.vn/cdrs/json

- Mật khẩu & Số máy lẻ gọi mặc định (Đây thường là xin thông tin 1 số máy nhánh để gọi test trên trình duyệt)

- Số máy lẻ nhận cuộc gọi đến: đây là là kịch bản gọi vào để hiển thị trên phần mềm Getfly

Lưu ý: 

+ Nhóm thì các số máy nhánh cách nhau dấu phẩy (,).

+ Có nhiều nhóm thì các nhóm sẽ cách nhau dấu chấm phẩy (;).

* Kịch bản đổ vào nhóm (Ringroup): 100 - 103 => Điền như sau: 100,101,102,103

* Kịch bản đổ vào nhóm 1: 100 -103, nhóm 2: 104 - 106 => Điền như sau: 100,101,102,103;104,105,106

Các kịch bản cuộc gọi chú ý dấu phẩy & chấm phẩy


Sau khi cấu hình xong ấn cập nhật

Rồi F5 lại làm theo ảnh tiếp để biết xem có thành công ko?Như ảnh là thành công!Good luck!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận