Hướng dẫn gắn chat Hana vào chân trang landingpage tạo từ hệ thống Getfly


Bước 1

Nhận code của Hana gửi

 

// Chèn ở footer của web;  thay 3 thông số appId, pageId, ref

<script>

    function detectIsMobile(plusWidthScreen) {

        if (plusWidthScreen && screen && screen.width)

            return (screen.width <= 699 || navigator.userAgent.match(/(iPad|iPhone|iPod|Android)/g) ? true : false);

        else

            return (navigator.userAgent.match(/(iPad|iPhone|iPod|Android)/g) ? true : false);

    }

    (function(d){

 

        var appId = '363772567412181';

        var pageId = '1850420618511272'

        var ref = 'trolythongminhhana';

 

        var js, id = 'facebook-jssdk'; if (d.getElementById(id)) {return;}

        js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true;

        js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&appId=" + appId + "&version=v2.0";

        js.onload = function() {

            $('.fb-plugin-chat-container').html('<div logged_in_greeting="Xin chào! Hana có thể giúp gì cho bạn."\n' +

                '     logged_out_greeting="Xin chào! Hana có thể giúp gì cho bạn." class="fb-customerchat" page_id="' + pageId + '" ref="' + ref + '" minimized="true"></div>')

 

            if(detectIsMobile(true)) {

                var interval = setInterval(function() {

                    var fbDialog = $('#fb-root .fb_dialog')

 

                    if(fbDialog && fbDialog.length > 0) {

                        fbDialog

                            .css('display', 'inline')

                            .html('<img src="//staticxx.facebook.com/images/messaging/commerce/livechat/MessengerIcon.png" height="60" width="60" alt="" class="img">')

                            .click(function(e) {

                                window.open('//m.me/' + pageId + '?ref=' + ref, '_blank');

                            });

 

                        clearInterval(interval);

                    }

                }, 250);

            }

        }

        d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js);

    }(document));

</script>

            

BƯỚC 2

Copy vào code remarketing google trong  landing pages

Thêm dòng

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

ở trên đoạn code mà hana gửi (Như hình bên trên)

    


BƯỚC 3


 

Mở giao diện thiết kế vào một khung bất kỳ chọn sửa mã code và dán đoạn mã code

<div class="fb-plugin-chat-container"></div>

Như hình vào cuối cùng của code


Bước 4

Ấn cập nhật và lưu lại landing pages rồi mở landing pages thấy khung chat là gắn thành công

 


code gắn chat hana

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anh_landing_pageko_xoa/script_facebook_hana_ai.txt

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận