Gửi email cho khách hàng chưa đọc mail

Marketing Automation

672 lượt xem

03/10/2018

Tình huống: Gửi email thứ nhất (E1) cho khách hàng, nếu khách hàng đọc mail gửi tiếp chuỗi mail E1.1 E1.2....

                      Nếu sau 2 ngày khách hàng chưa đọc E1 thì gửi E2 cho khách hàng

Câu hỏi: Hệ thống chỉ có điều kiện Khách hàng đọc mail, vậy làm thế nào để hệ thống chạy thoả mãn được tình huống trên?

Giải pháp: 

Có nhiều cách có thể giải quyết được tình huống trên, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn anh chị "cách giải" thông qua chiến dịch: 

- Tạo chiến dịch trung gian; 

- Khi gửi E1, tạo cơ hội tương ứng vào chiến dịch; 

- Nếu KH đọc E1 thì chuyển trạng thái cơ hội, đồng thời cập nhật nội dung cơ hội "đã đọc"; như vậy nếu KH chưa đọc E1 thì nội dung cơ hội sẽ trống.

- 2 ngày sau khi thêm cơ hội vào chiến dịch (2 ngày sau gửi E1), nếu nội dung cơ hội không chứa "đã đọc" thì gửi E2 cho KH


Thiết lập cụ thể

1. Tạo chiến dịch trung gian: Chiến dịch không đọc E1, gồm 2 trạng thái: 1. KH đã gửi E1 và 2. KH đã đọc E12. Auto 1: Gửi E1 ==> thêm cơ hội vào chiến dịch

- Nếu: Hành động gửi mail cho khách hàng 

Với điều kiện: chọn điều kiện để phân biệt E1 với các email khác, ở đây tôi chọn Tiêu đề có chứa từ khoá email1- Thì: Thêm mới cơ hội trong Chiến dịch không đọc E12. Auto 2: KH đọc E1 ==> Thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch

- Nếu: Hành động KH đọc email

Với điều kiện: Tiêu đề có chứa từ khoá email1


- Thì: Cập nhật cơ hội trong Chiến dịch không đọc E1, Nội dung "đã đọc", Trạng thái cơ hội: Kh đã đọc E13. Auto 3: Sau 2 ngày nếu KH không đọc E1 thì gửi E2

- Nếu: Hành động KH được đưa vào 1 chiến dịch

Với điều kiện: Chiến dịch không đọc E1


- Thì : Gửi email 

Đợi 2 ngày

Với điều kiện: Nội dung không chứa từ "đã đọc"

Nhập nội dung email 2Chúc các anh chị thiết lập thành công, nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ thì liên hệ Hotline 024.6262.7662 nhé.!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan