Email gửi đi,khi KH trả lời có thể mở trên GetFly được hay không?

Marketing - Email

407 lượt xem

04/01/2018

GetFly là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, có chức năng gửi email marketing, nhưng không phải phần mềm quản lý email nên không có tính năng nhận email. Các email gửi tới địa chỉ của anh chị vẫn sẽ vào hòm thư của anh chị, không chuyển qua GetFly.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Phương

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan