Email gửi đi,khi KH trả lời có thể mở trên GetFly được hay không?


GetFly là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, có chức năng gửi email marketing, nhưng không phải phần mềm quản lý email nên không có tính năng nhận email. Các email gửi tới địa chỉ của anh chị vẫn sẽ vào hòm thư của anh chị, không chuyển qua GetFly.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận