Đơn hàng đơn hàng đã xuất kho hết, làm sao để hủy được ?


Đơn hàng đã xuất kho hết thì sẽ không " Hủy" được, sẽ không có thao tác " Hủy" trong đơn hàng nữa. Để có thể hủy  những đơn hàng này, trước tiên phải thao tác " Trả Hàng" ,  sau khi phiếu xuất kho sinh ra từ thao tác " Trả Hàng" được Duyệt thì trong đơn hàng sẽ có  thêm thao tác " Hủy " để xóa đơn hàng.


 


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận