Danh sách các dịch vụ email có thể cấu hình vào hệ thống Getfly


- Các dịch vụ email có hỗ trợ địa chỉ máy chủ SMTP đều có thể cấu hình vào hệ thống Getfly để gửi mail

- Các dịch vụ mail phổ  biến các đơn vị thường dùng :

+ Mail Gun

+ Mail Sendgrid

+ Mail Amazon

+ Gmail

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận