CRT là gì?


CTR ( Click Through Rate) là tỷ lệ click link trong email

CÔNG THỨC TÍNH:

                                                 CTR = Tổng số lần click vào link trong email / Tổng số mail  x 100%

Ví dụ:

Tổng số mail gửi là 1


Tổng số lần click vào link trong email là 2


=> CTR = 2 / 1 * 100% = 200%


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận