Có thể phân người phụ trách lần lượt trả lời khách hàng trên facebook page được hay không?


Hiện tại tính năng facebook page trên hệ thống chưa hỗ trợ việc phân lần lượt từng người dùng có thể nhận lần lượt  tin nhắn của khách hàng --> chưa làm được
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận