Có thể ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch được hay không?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

492 lượt xem

08/01/2018

Trả lời:
Trên hệ thống khi tạo chiến dịch bạn tích vào lựa chọn ẩn thông tin cơ hội trong từng chiến dịch với tính năng này nhân viên phải đăng ký cơ hội thì nhân viên mới xem được thông tin chi tiết trong cơ hội đó.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Vũ Kim Chi

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan