Có thể ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch được hay không?


Trả lời:
Trên hệ thống khi tạo chiến dịch bạn tích vào lựa chọn ẩn thông tin cơ hội trong từng chiến dịch với tính năng này nhân viên phải đăng ký cơ hội thì nhân viên mới xem được thông tin chi tiết trong cơ hội đó.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận