Chỉnh sửa thông tin khách hàng bằng cách upload ghi đè dữ liệu


Khi anh/chị muốn chỉnh sửa thông tin khách hàng đã có trên GetFly, ngoài phương pháp tự chỉnh sửa từng khách hàng anh/chị có thể sử dụng tính năng upload khách hàng ghi đè dữ liệu nếu trùng MÃ KHÁCH HÀNG.

- Mỗi khách hàng trên hệ thống đều có một mã khách hàng riêng biệt để phân biệt giữa các khách hàng với nhau.- Khi tải mẫu file upload khách hàng, trên file excel upload sẽ hiển thị trường thông tin MÃ KHÁCH HÀNGAnh/chị muốn chỉnh sửa thông tin gì của khách hàng thì có thể chỉnh sửa nhập trực tiếp vào file upload : như thay đổi lại địa chỉ, số điện thoại...

MỘT SỐ LƯU Ý KHI UPLOAD GHI ĐÈ DỮ LIỆU

1) Anh/Chị nhớ tích chọn GHI ĐÈ DỮ LIỆU NẾU TRÙNG MÃ khi upload file danh sách khách hàng2) Trường email/số điện thoại nếu anh/chị không chỉnh sửa có thể xóa hẳn trường đó trên file excel. 

Nếu trường hợp thay đổi một trong hai trường đó anh/chị lưu ý ở mục setup Định nghĩa dữ liệu hai trường email và số điện thoại phải ở định dạng cho phép nhập trùng dữ liệu3) Khi ghi đè dữ liệu hệ thống sẽ ghi đè theo file mới nhất mà anh/chị nhập dữ liệu, nếu trên file để trắng thì hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu trắng.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận