Chiến dịch sử dụng phân chia cơ hội tự động nếu nhân viên nghỉ việc chuyển cơ hội như thế nào?


Nếu chiến dịch sử dụng phân chia cơ hội tự động cho nhân viên các cơ hội đẩy về chiến dịch mà chưa có người phụ trách sẽ tự động phân chia cơ hội cho các bạn.Trong trường họp xóa nhân viên khỏi chiến dịch -> các cơ hội của bạn đó đang phụ trách sẽ tự động phân chia lại cho các bạn đã được tích chọn tự động phân chia cơ hội 

lưu ý: các trạng thái cơ hội sẽ không bị thay đổi

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận