Auto khi khách hàng đọc email


Bạn lưu ý khi tao auto với hành động khách hàng đọc email set up đầy đủ các điều kiện nhưng bạn chú ý ở cuối hệ quả có 1 nút tích " track email" bạn phải tích vào thì hệ thống mới check đươc khách hàng đọc email để thực hiện lệch tiếp theo. 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận