Auto khi khách hàng đọc email

Marketing Automation

451 lượt xem

29/06/2018

Bạn lưu ý khi tao auto với hành động khách hàng đọc email set up đầy đủ các điều kiện nhưng bạn chú ý ở cuối hệ quả có 1 nút tích " track email" bạn phải tích vào thì hệ thống mới check đươc khách hàng đọc email để thực hiện lệch tiếp theo. 

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan