API thêm mới khách hàng không thấy có thông tin người phụ trách


Thêm trường account_manager ở biến account

( Với giá trị là ID của nhân viên trên hệ thống getfly : ID này lấy ở phần danh sách người dùng)


VÍ DỤ: 

"account": {

    "account_name": "GetFly CRM",

    "phone_office": "0944344333",

    "email": "contact@getfly.vn",

    "gender": 1,

    "billing_address_street": "107 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội",

    "birthday": "14/12/1984",

    "account_type": 1,

    "industry": "2,3",

    "country_id": 1,

    "province_id": 1,

    "district_id": 1,

    “account_manager”: 30

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận